Klachtafhandeling

Aedizon streeft er naar het aantal klachten, lager te houden dan drie per jaar. Klachten worden direct in behandeling genomen, zowel telefonisch als schriftelijk. Telefoonbehandeling, post en e-mail binnen beschreven tijd; De reden dat wij mogelijke klachten snel willen behandelen, is omdat wij onze dienstverlening continue willen verbeteren. En klacht is voor ons een mogelijkheid om iets beter te doen.

Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk (per mail) aan ons kenbaar te maken.

Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.
t.a.v. afdeling kwaliteit
Postbus 1002
9701 BA Groningen
kwaliteit@aedizon.nl

De klacht wordt zo objectief en onafhankelijk mogelijk behandeld. Onze afdeling zal eerst beoordelen of een klacht gegrond dan wel ongegrond is.

Als u na beantwoording van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft als tuchtrechter de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over klachten die verband houden met de gerechtsdeurwaarder als publiek ambtenaar (de ambtshandelingen), maar ook over de gerechtsdeurwaarder als incassobureau.

De Kamer heeft géén bevoegdheid om

  • Uitspraak te doen over eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder. Daartoe strekkende vorderingen dienen bij de burgerlijk rechter te worden ingediend.
  • Beslagen op te heffen of de beslagvrije voet te wijzigen.
  • Gerechtsdeurwaarders te veroordelen tot het vergoeden van mogelijk geleden schade.

 

Let op! Door het indienen van een klacht worden eventueel door de gerechtsdeurwaarder aangekondigde executiemaatregelen zoals beslag op (on-)roerende zaken of verkoop van in beslag genomen (on-)roerende zaken niet opgeschort.