Algemene voorwaarden

A. Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ‘De besloten vennootschap Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V., verder te noemen AEDIZON’: de opdrachtnemer.

b. ‘de opdrachtgever’: de (rechts-)persoon die ‘AEDIZON’ respectievelijk de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder, verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

a. het verrichten van ambtshandelingen;
b. het incasseren van vorderingen;

dit alles in de ruimste zin des woords, tenzij anders overeengekomen zoals bedoeld in artikel 4.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van ‘de opdrachtgever’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Bij deze algemene voorwaarden zijn het Reglement tarieven en bepalingen voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk en aanvullende tarieven aangaande de ambtelijke praktijken van AEDIZON gevoegd. Het Reglement wordt geacht onderdeel uit te maken van de algemene voorwaarden.

(Afwijkende bedingen)

4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover ‘AEDIZON’ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan ‘de opdrachtgever’ heeft bevestigd.

(Geen plicht tot aanvaarding opdracht)

5. ‘AEDIZON’, meer in het bijzonder één der verbonden gerechtsdeurwaarders kan -behoudens haar ministerieplicht als bedoeld in artikel 11 van de Gerechtsdeurwaarderswet- nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en ‘AEDIZON’ is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

(Recht tot wijziging algemene voorwaarden)

6. ‘AEDIZON’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door ‘AEDIZON’ gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. ‘De opdrachtgever’ wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.

B. Incasso

1. Indien ‘de opdrachtgever ‘AEDIZON’ opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt ‘de opdrachtgever ‘AEDIZON’ in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van ‘AEDIZON’ noodzakelijk en/of nuttig zijn.

Deze machtiging houdt onder meer in:
a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
c. het ontvangen van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
f. het aanvragen van een faillissement.
g. het vrijelijk en naar eigen inzicht inschakelen van derden.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11b Gerechtsdeurwaarderswet je artikel 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, is ‘AEDIZON’ gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met ‘de opdrachtgever’ wordt verrekend.

3. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan ‘AEDIZON’ dan wel rechtstreeks aan ‘de opdrachtgever’, dan wel aan derden ten behoeve van ‘de opdrachtgever’ heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover ‘de opdrachtgever’ op zich genomen en door ‘de opdrachtgever’ geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.

4. Indien ‘de opdrachtgever’ een incasso-opdracht intrekt, buiten ‘AEDIZON’ om een betalingsregeling treft en/of met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of ‘AEDIZON’ ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is ‘AEDIZON’ gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

5. Iedere betaling strekt eerst ter voldoening van de door of namens ‘AEDIZON’ gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

6. ‘AEDIZON’ zal ter voorkoming van eventueel niet te verhalen verschotten, bijvoorbeeld kosten van een verhaalsinformatie, en om te komen tot een snelle afwikkeling van een zaak, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, na betekening van een titel waarvan executie middels derdenbeslag of beslag op onroerende zaken niet mogelijk of zinvol is, en na vooraankondiging van zijn beslagpoging aan de betaling plichtige, overgaan tot het doen van een beslagpoging op de roerende zaken van de betaling plichtige, dit tenzij uitdrukkelijk door ‘de opdrachtgever’ andersluidende instructies zijn verstrekt.

C. Geheimhouding

1. ‘AEDIZON’ is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door ‘de opdrachtgever’ ter beschikking is gesteld en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten.

2.‘AEDIZON’ is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

D. Levertijden

1. De door ‘AEDIZON’ eventueel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet- tijdige levering dient ‘de opdrachtgever’ ‘AEDIZON’ derhalve – schriftelijk- in gebreke te stellen.

E. Verplichtingen ‘opdrachtgever’

1. ‘De opdrachtgever’ dient ‘AEDIZON’ onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak een betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

2. ‘De opdrachtgever’ is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door ‘AEDIZON aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

3. Indien ‘de opdrachtgever’ een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij/zij zich op verzoek van ‘AEDIZON’ inspannen dit aantal aan te leveren op een voor geautomatiseerde verwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen terzake te verstrekken door ‘AEDIZON’.

4. De ‘opdrachtgever’ zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan ‘AEDIZON’ overdragen.

5. ‘De opdrachtgever’ zal na het verstrekken van de incasso- opdracht aan ‘AEDIZON’ met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso-activiteiten meer ontplooien.

6. Indien en voor zover ‘de opdrachtgever’ na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan ‘AEDIZON’ ter hand stellen respectievelijk doen toekomen.

7. Het is ‘de opdrachtgever’ uitdrukkelijk verboden producten van ‘AEDIZON’, waaronder inbegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

F. Tarieven

1. De tarieven zijn opgenomen in een apart ‘REGLEMENT TARIEVEN’, welk reglement in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden en welk reglement hierachter is opgenomen.

2. Alle door ‘AEDIZON’ aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

3. ‘AEDIZON’ is gerechtigd haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is ‘de opdrachtgever’ gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

4. ‘De opdrachtgever’ komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse aanpassing van de ambtstarieven.

G. Afrekening

1. ‘De opdrachtgever’ heeft aanspraak op de door ‘AEDIZON’ ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan ‘AEDIZON’ toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan ‘AEDIZON’ dan wel aan ‘de opdrachtgever’ strekken eerst ter dekking van door of namens ‘AEDIZON’

gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan ‘AEDIZON’ toe.

2. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen ‘AEDIZON’ en ‘de opdrachtgever’, zal ‘AEDIZON’ maandelijks tussentijds op portefeuilleniveau de door haar ontvangen gelden aan ‘de opdrachtgever’ afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan ‘AEDIZON’ toekomende, zulks met een minimum van € 500,00 per ‘opdrachtgever’.

H. Aansprakelijkheid

1. ‘AEDIZON’ heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat.

2. ‘AEDIZON’ voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan ‘AEDIZON’ ter incasso werden overgedragen.

Evenmin kan ‘AEDIZON’ aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor ‘AEDIZON’. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘AEDIZON’ of één van haar leidinggevende ondergeschikten.

3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van ‘de opdrachtgever’.

4. ‘AEDIZON’ respectievelijk de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder(s) is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, ter zake verrichte ambtelijke- en niet-ambtelijke werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.

Indien de verzekeraar van ‘AEDIZON’ in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ‘AEDIZON’ beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande zin, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

Voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘AEDIZON’ of van haar leidinggevende ondergeschikten.

5. ‘AEDIZON’ verstuurt alle stukken en bescheiden -waaronder ook bijvoorbeeld originele vonnissen en beschikkingen- per gewone post. ‘AEDIZON’ is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.

6. ‘De opdrachtgever’ is gehouden ‘AEDIZON’ te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens ‘AEDIZON’ in bewerking nemen en incasseren van door ‘de opdrachtgever’ aangeboden vorderingen.

I. Overmacht

1. In geval van overmacht is ‘AEDIZON’ niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ‘AEDIZON’ onafhankelijke

omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van ‘AEDIZON’ of dat van door haar ingeschakelde derden.

2. Tijdens de overmachtsituatie worden de verplichtingen van ‘AEDIZON’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van ‘AEDIZON’ niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

J. Betaling

1. Betaling van de door ‘AEDIZON’ gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. ‘De opdrachtgever’ kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat ‘de opdrachtgever’ niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft ‘AEDIZON’ het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand berekend vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening.

4. Indien ‘de opdrachtgever’ ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor ‘AEDIZON’ genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is ‘de opdrachtgever’ aan ‘AEDIZON’ buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00.

5. Iedere betaling van ‘de opdrachtgever’ strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van ‘de opdrachtgever’, eerst ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘AEDIZON’ verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door ‘de opdrachtgever’ aan ‘AEDIZON’ verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

6. ‘AEDIZON’ is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende ‘opdrachtgever’ onder zich heeft.

K. Duur van de overeenkomst

1. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum van ondertekening van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel vanaf de datum dat ‘de opdrachtgever’ stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de betrokken overeenkomst.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3. ‘AEDIZON’ is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.

4. ‘AEDIZON’ is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien ‘de opdrachtgever’ in strijd handelt met één of meer bepalingen van een met ‘AEDIZON’ gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

L. Afwijkende overeenkomsten

‘AEDIZON’ is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.

M. Slotbepalingen

1. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt ‘AEDIZON’ de aan haar door of zijdens ‘de opdrachtgever’ ter beschikking gestelde stukken wederom aan ‘de opdrachtgever’ over. ‘AEDIZON’ heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat ‘de opdrachtgever’ aan al zijn/haar verplichtingen jegens ‘AEDIZON’, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de met ‘AEDIZON’ gesloten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen voorzover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.

3. Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

REGLEMENT TARIEVEN EN BEPALINGEN VOOR DE NIET-AMBTELIJKE RECHTSPRAKTIJK EN AANVULLENDE TARIEVEN AANGAANDE DE AMBTELIJKE PRAKTIJKEN VAN AEDIZON

Inhoudsopgave reglement tarieven 2016:

1. Niet-ambtelijke rechtspraktijk

1.1 Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk
1.2 Opdrachtgevers
1.3 Basisvergoeding – dossierkosten
1.4 Tarieven rolwaarneming tussenpersonen
1.5 Afwikkelingskosten tussenpersonen
1.6 Afwikkelingskosten adviseurs
1.7 Tarieven overige opdrachtgevers

2. Ambtelijke tarieven

2.1  Omschrijving ambtelijke werkzaamheden
2.2  Aanvulling ambtelijke werkzaamheden

3. Algemeen

3.1 Omzetbelasting
3.2 Indexering

1. Niet-ambtelijke rechtspraktijk

1.1. Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk

De niet-ambtelijke rechtspraktijk omvat onder meer:

1. de incassowerkzaamheden;

2. het geven van adviezen;

3. het verlenen van rechtskundige bijstand;

4. het voeren van procedures;

5. het aanbrengen van dagvaardingen;

6. het optreden als rolgemachtigde;

7. het indienen van rekesten en het behandelen daarvan, het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere daarmede  verband houdende werkzaamheden;

8. de afwikkeling van ter tenuitvoerlegging door rechtzoekende of hun vertegenwoordigers overhandigde executoriale titels, waaronder begrepen het innen van de daaruit voortvloeiende gelden voor de executant.

1.2 ‘De opdrachtgevers’

1.2.1 De werkzaamheden worden door ‘AEDIZON’ resp. de aan dit kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, verricht op verzoek en/of in opdracht van:

a. Tussenpersonen, waaronder worden verstaan;

I  Gerechtsdeurwaarders;
II  Advocaten;
III  Leden van de N.V.I. of de N.V.R.A.

b. Adviseurs, waaronder worden verstaan: I ‘De opdrachtgevers’ die zijn: rechtskundig adviseur en/of houder van een incassobureau niet behorende tot de hiervoor genoemde categorie.

c. Overige ‘opdrachtgevers’, waaronder worden verstaan: I ‘De opdrachtgevers’ die niet behoren tot de bovengenoemde.

1.2.2. ‘AEDIZON’ heeft de bevoegdheid de tarieven voor enige categorie ‘opdrachtgevers’ op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren dan wel aan te passen.

1.3 Basisvergoeding – Dossierkosten

1.3.1 In alle zaken waarin ‘AEDIZON’ een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar administratie verwerkt, is aan haar een basisvergoeding van € 25,00 verschuldigd. Indien de toepassing van de tarieven zoals genoemd in de artikelen 1.4 en 1.5 een uitkomst geeft die lager is dan € 25,00, te vermeerderen met de uitgelegde verschotten, dan zal uitsluitend de basisvergoeding van € 25,00 in rekening worden gebracht. Indien de toepassing van de tarieven zoals genoemd in de

1.3.2 Overige tarieven
Voor het opvragen van informatie GBA zowel handmatig als online, informatie Handelsregister, Informatie Kadaster, verhaalsinformatie particulier, verhaalsinformatie bedrijf, informatie kenteken en dergelijke, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht, welke kosten voor zover mogelijk en toegestaan zullen worden verhaald op de schuldenaar.

1.4 Tarieven rolwaarneming tussenpersonen

Aan ‘AEDIZON’ is verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1.1 onder e. en f.:

1.4.1 in zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag, de helft van het toegewezen of gebruikelijke gemachtigdensalaris, met een minimum van € 7,50 per rolcomparitie.

1.4.2 in zaken op tegenspraak een derde deel van het gemachtigdensalaris, met een minimum van € 7,50 per rolcomparitie en eventueel vermeerderd met € 75,00 per uur voor iedere verrichting ter zake van:

1.2.1 De werkzaamheden worden door ‘AEDIZON’ resp. de aan dit kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, verricht op verzoek en/of in opdracht van:

a. Tussenpersonen, waaronder worden verstaan;

I  Gerechtsdeurwaarders;
II  Advocaten;
III  Leden van de N.V.I. of de N.V.R.A.

b. Adviseurs, waaronder worden verstaan: I ‘De opdrachtgevers’ die zijn: rechtskundig adviseur en/of houder van een incassobureau niet behorende tot de hiervoor genoemde categorie.

c. Overige ‘opdrachtgevers’, waaronder worden verstaan: I ‘De opdrachtgevers’ die niet behoren tot de bovengenoemde.

1.2.2. ‘AEDIZON’ heeft de bevoegdheid de tarieven voor enige categorie ‘opdrachtgevers’ op andere personen dan de in die categorie genoemde van toepassing te verklaren dan wel aan te passen.

1.4 Tarieven rolwaarneming tussenpersonen

Aan ‘AEDIZON’ is verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1.1 onder e. en f.:

1.4.1 in zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst dienende dag, de helft van het toegewezen of gebruikelijke gemachtigdensalaris, met een minimum van € 7,50 per rolcomparitie.

1.4.2 in zaken op tegenspraak een derde deel van het gemachtigdensalaris, met een minimum van € 7,50 per rolcomparitie en eventueel vermeerderd met € 75,00 per uur voor iedere verrichting ter zake van:

I het voorbereiden en bijwonen (+ reistijd) van een comparitie van partijen;
II een getuigenverhoor
III een bezichtiging ter plaatse; IV een mondelinge toelichting; V een verhoor op vraagpunten.

1.4.3 Bij een schikking tijdens de procedure zal een derde deel van het gebruikelijke volgens het liquidatietarief verschuldigde gemachtigdensalaris worden berekend, dit te berekenen over het bedrag aan oorspronkelijk gevorderde hoofdsom, en blijft voor het overige artikel 1.4.2 van toepassing.

1.5 Afwikkelingskosten tussenpersonen

1.5.1 Onder afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten welke ‘AEDIZON’ de tussenpersonen berekent voor haar werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan haar ter afdoening ter hand is gesteld.

1.5.2. De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het totaal van de ontvangen gelden onder aftrek van de aan ‘AEDIZON’ verschuldigde kosten, ongeacht het feit aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.

1.5.3 De afwikkelingskosten bedragen 5% met een minimum van € 37,81 en een maximum van € 540,10.

1.5.4 De afwikkelingskosten zullen eveneens verschuldigd zijn over de bij ‘AEDIZON’ gedane betalingen tijdens of meteen na de door deze verrichte conservatoire maatregelen.

1.6 Afwikkelingskosten adviseurs

1.6.1 Aan ‘AEDIZON’ is verschuldigd voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs, mits deze zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen, 10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met de helft, respectievelijk een derde van het toegewezen gemachtigdensalaris, zulks met inachtneming van het onder de tarieven ‘rolwaarneming tussenpersonen’ in artikel 1.4 bepaalde.

1.6.2 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door de debiteur betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht het feit aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.

1.7 Tarieven overige ‘opdrachtgevers’

1.7.1 Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen of de werkzaamheden beoogd tot het verkrijgen van betaling en bestaande uit de tenuitvoerlegging van executoriale titels;

1.7.2 Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door ‘AEDIZON’ tenminste éénmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met ‘de opdrachtgever’, rechtsmaatregelen genomen.

1.7.3 Aan de opdrachtgever zal door ‘AEDIZON’ worden berekend voor werkzaamheden terzake van incassowerkzaamheden:

I Een tarief van 15% over het geïncasseerde bedrag, waarbij ‘AEDIZON’ zal trachten deze kosten zoveel als mogelijk op de debiteur te verhalen.

II De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden.

III In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement van debiteur, en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, is ‘de opdrachtgever’ aan ‘AEDIZON’ verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor hun werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag.

IV Voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (bijvoorbeeld uitgebreide advieswerkzaamheden) is ‘de opdrachtgever’ aan ‘AEDIZON’ verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor deze werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, uitgaande van een uurtarief van € 125,00.

2. Ambtelijke tarieven

2.1 Omschrijving ambtelijke rechtspraktijk

2.1.1 Onder ambtelijke werkzaamheden verstaan wij de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001, in werking getreden op 15 juli 2001.

2.1.2 ‘AEDIZON’ zal aan haar ‘opdrachtgevers’ voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden in rekening brengen de tarieven zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: BtaG).

2.2 Aanvulling ambtelijke werkzaamheden

2.2.1 Als aanvulling op artikel 1.2 zullen voor het verrichten van de volgende niet in het BtaG vermelde werkzaamheden, welke nimmer op debiteur zijn te verhalen, in rekening worden gebracht:

– voor het doen van een sommatie-exploot € 75,00
– voor het doen van een herstelexploot € 75,00
– voor het exploot houdende getuigenoproeping € 75,00
– voor het doen van het exploot van verzet tegen

faillietverklaring € 75,00
– voor het doen van exploot van oproep tot bijwonen van

descente € 75,00
– voor het doen van exploot van betekening aan een

EU ingezetene te vermeerderen met de werkelijke

verschotten en een bedrag van € 75,00
– voorhetinvullenvandeformulieren€45,00
– voor een proces-verbaal van constatering een

uurtarief van € 125,00

2.2.2 Voor een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling in de procesinleidende dan wel executoriale fase, die op verzoek van ‘de opdrachtgever’ wordt ingetrokken of een ambtshandeling die tijdens de uitvoering op diens verzoek wordt gestaakt of om andere redenen niet kan worden voltooid, een uurtarief van € 125,00 exclusief verschotten.

2.2.3 Voor een ambtshandeling in de procesinleidende dan wel executoriale fase die niet kan worden afgerond wegens omstandigheden die hun oorzaak vinden in het feit dat ‘de opdrachtgever’ ‘AEDIZON’ van onjuiste c.q. verouderde informatie voorziet, 50% van het tarief zoals omschreven in het BtaG.

2.2.4 Indien de ambtshandeling langer duurt dan 11⁄2 uur, dan is ‘de opdrachtgever’ aanvullend verschuldigd op het schuldenaartarief voor ieder kwartier of gedeelte daarvan een toeslag van € 31,25 voor de beslagleggende deurwaarder en voor ieder van de daarbij ingeschakelde medewerkers een toeslag van € 20,83 voor ieder kwartier of gedeelte daarvan.

2.2.5 Voor buiten de normale werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 20.00 uur) en in het weekeinde te verrichten ambtshandelingen zullen de in rekening te brengen vergoedingen het dubbele van het normale tarief bedragen.

2.2.6 Voor (voorbereidende) werkzaamheden voor de te verrichten ambtshandelingen welke niet vallen binnen het kader van de normale werkzaamheden (bijvoorbeeld: uitgebreide opstelling van stukken en advieswerkzaamheden), is ‘de opdrachtgever’ aan ‘AEDIZON’ verschuldigd een voor deze werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, uitgaande van een uurtarief van € 125,00, zulks met inachtneming van het in artikel 2.2.5. bepaalde.

2.2.6 Voor de door ‘de opdrachtgever’ opgeworpen noodzaak tot onverwijlde spoed bij de verrichting van (een) ambtshandeling(en), waarbij de onverwijlde spoed geen verband houdt met een wettelijke- of door de rechterlijke macht bepaalde (verval)termijn, zullen de in rekening te brengen vergoedingen het dubbele van het normale tarief bedragen.

3. Algemeen

3.1 Omzetbelasting

3.1.1 Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

3.2. Indexering

3.2.1 Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. De indexering is niet van toepassing op de hiervoor vermelde percentages, doch slechts op expliciet genoemde bedragen. Voor de aanpassing zal dezelfde indexformule worden gebruikt als omschreven in artikel 14 BtaG.